SERVICES

ศัลยกรรมตา > ตาบน

ศัลยกรรมหนังตาบน (Eyelid Surgery)

การผ่าตัดศัลยกรรมตาบริเวณหนังตาบนมีจุดประสงค์ในการทำให้ชั้นตาบนดูมีสองชั้นที่ชัดเจน ไม่มีหนังตาหรือไขมันที่เต็มแน่นเกินไปหรือหย่อนตกลงมาทำให้ดูไม่สวยงามหรือบังการมองเห็น ผู้ที่มีตาชั้นเดียวส่วนใหญ่จะมีหนังตาบนอูมพองหรือหนังตาเยอะตกลงมาเป็นลักษณะที่เป็นมาแต่กำเนิดเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และเมื่ออายุมากขึ้นหนังตาส่วนนี้ก็ยิ่งตกมากขึ้น รวมทั้งแผงขนตาก็มีลักษณะทิ่มลงไม่ชี้ออกมาด้านหน้าตามปกติ นอกจากนี้ปัญหาหนังตาเยอะยังเกิดกับผู้ทีมีตาสองชั้นอยู่แล้วตั้งแต่เกิดแต่พออายุมากขึ้นหนังตาก็จะย้อยลงมาจนบดบังชั้นตาที่สวยงาม ดูมีอายุการผ่าตัดหนังตาบน(upper eyelid surgery หรือ Upper Blepharoplasty) มีหลายวิธีขึ้นกับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล แบ่งเป็นสองวิธีหลักๆคือ แบบมีรอยกรีด กับแบบใช้ไหมเย็บอย่างเดียว 1 . การทำตาสองชั้นแบบกรีด (Incision Technique) การผ่าตัดทำตาสองชั้นแบบกรีดเพื่อเอาหนังตาส่วนเกินออกเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากที่สุด ซึ่งวิธีนี้ ยังสามารถกำจัดไขมันเบ้าตาส่วนเกินได้ทั่วถึง สามารถออกแบบชั้นตาให้ได้ความโค้งที่สวยงามรับกับขอบตาและโครงหน้าปัจจุบันการทำตาสองชั้นแบบกรีดเอาหนังตาส่วนเกินออก ยังถือเป็นการผ่าตัดมาตรฐานซึ่งทำกันทั่วโลกยังได้รับความนิยมอยู่ทั้งในประเทศไทยตะวันตก และที่เกาหลี เพราะสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด เนื่องจากสามารถตัดหนังที่เกิน ไขมันส่วนเกิน และเย็บชั้นตาได้อย่างชัดเจนและถาวรกว่าวิธีการการทำตาแบบไหมเย็บอย่างเดียวการผ่าตัดทำตาสองชั้นแบบกรีดเป็นการผ่าตัดเล็ก มีการฉีดยาชาเพียงเล็กน้อย ใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน ประมาณ1 ชั่วโมงกว่าก็เสร็จเรียบร้อย พักฟื้นเพียง 1-2 วันก็สามารถทำงานที่ไม่ต้องออกแรงหนักได้ เมื่อครบ 1 สัปดาห์ก็สามารถตัดไหมได้ อาการหนังตาบวมและนูนของแผลอาจเกิดได้เล็กน้อยในช่วง 2-3 เดือนแรกแต่จะค่อยๆดีขึ้นได้เอง