โปรโมชั่น

BEFORE&AFTER

SERVICES

Doctor


พญ. จิตรวี มณีวงศ์

 • จบแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
 • จบศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาศัลยแพทย์ตกแต่งจากแพทย์สภา
 • สมาชิกสมาคมศัลย์แพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • Certified Board of plastic surgeon
 • Medical License No. 32235

พญ. ธันยนันท์ พานิช

 • จบแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
 • จบศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชียวชาญเฉพาะทาง สาขาศัลยแพทย์แตกต่างจากแพทย์สภา
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • Cerifired Board of plastic surgeon
 • Medical License No. 38616

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา